h

Nieuws uit 2013

25 februari 2013

SP houdt enquête WMO

WMODe gezamenlijke SP afdelingen uit de regio Noord Oost Brabant hebben een WMO enquête gemaakt. Hiermee wil de SP informatie krijgen van mensen die gebruik maken van de WMO. De SP wil inventariseren wat de gevolgen van de voorgenomen kanteling zijn of worden voor mensen die deze zorg nodig hebben.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. De WMO heeft als doel om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten meedoen. Mensen kunnen ondersteuning aanvragen voor hulp, in de vorm van voorzieningen en hulp bij huishouden waardoor het mogelijk is om thuis te kunnen blijven wonen met de benodigde zorg.

Lees verder
23 februari 2013

Bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtshulp

Vrouwe JustitiaJarenlang heeft de gefinancierde rechtshulp te maken gehad met bezuinigingen. Steeds minder mensen komen daardoor in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp of kunnen de eigen bijdrage voor een advocaat niet meer betalen. Nederlanders krijgen al meer dan ooit te maken met stijgende kosten voor bijvoorbeeld zorg, wonen en levensonderhoud. Men komt sneller in de bijstand en het aantal juridische geschillen over uitkeringen en verlies van banen stijgt. Als daar dan ook nog een extra hoge eigen bijdrage voor een advocaat bovenop komt is de gang naar de rechter voor steeds meer mensen onmogelijk. De SP is benieuwd of dit ook u treft.

Zoals te lezen is de bijlage zijn de bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand omvangrijk en hebben deze wat de SP betreft grote gevolgen voor de toegang tot rechtsbijstand en daarmee tot de rechter. SP Tweede Kamerlid Jan de Wit heeft daarom zijn zorgen geuit in onder andere een opinieartikel en de verantwoordelijk staatssecretaris Teeven verzocht onderzoek te doen naar de effecten van deze bezuinigingen. Rond maart van dit jaar zal staatssecretaris Teeven komen met de uitkomsten van een quickscan.

Lees verder
5 februari 2013

Vragen SP over parkeerplaatsen groepsaccommodatie De Vilt

SP BoxmeerDe SP heeft opnieuw vragen gesteld aan het college over handhavingskwestie bij groepsaccommodatie De Vilt. Op 6 april 2009 heeft de SP al vragen gesteld over het collegebesluit hierover. De vragen hadden destijds betrekking op de aanwezige parkeerplaatsen, of deze aangelegd zijn buiten het aangegeven bouwblok. Het antwoord van het college luidde dat een deze voor een deel zijn aangelegd binnen het bouwblok en voor een deel zijn aangelegd buiten het bouwblok en op gemeente-grond.

De gemeente heeft destijds negatief gereageerd op het verzoek van de ondernemer om de betreffende strook gemeentegrond aan te kunnen kopen voor het legaliseren van deze parkeerplaatsen. Met betrekking tot de parkeerplaatsen buiten het bouwblok zou alsnog handhavend opgetreden worden.

Lees verder
4 februari 2013

Bijeenkomst: De toekomst van de SP in Cuijk

Na de inspirerende avond van 4 februari willen we graag met alle leden en geïnteresseerden bij elkaar komen om de toekomst van de SP in Cuijk te bespreken.

Lees verder
8 januari 2013

Gemeenten verdienen aan kledinginzameling! Ook in Boxmeer?

Kledinginzameling BoxmeerNaar aanleiding van het artikel "Gemeente verdient aan kledinginzamelaars" in de Volkskrant van vrijdag 4 januari 2013 over de inkomsten van gemeenten uit kledinginzameling heeft de SP Boxmeer een aantal vragen aan het college.

Uit het bericht blijkt dat mogelijk meer dan de helft van de inkomsten van kledinginzameling terugvloeit naar gemeenten. Waar mensen denken dat de opbrengst van hun ingeleverde kleding naar het goede doel gaat blijkt dit niet het geval te zijn. Gemeenten vragen de kledinginzamelaars een bijdrage die gebruikt wordt voor het vullen van gaten in de begroting of, in een het gunstige geval gebruikt wordt voor het op peil houden van de afvalstoffenheffing. De SP is van mening dat het grootste deel van de inkomsten van de kleding naar het goede doel dient te gaan en niet naar de gemeenten. Dat de gemeenten alléén de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening brengt is volgens de SP een beter uitgangspunt.

Lees verder
8 januari 2013

Hoe gaat Boxmeer om met de nieuwe Drank- en Horecawet?

Nieuwe Drank- en HorecawetVanaf 01-01-2013 dienen gemeenten toezicht te houden op het gebruik en verkoop van alcohol. De drank- en horecawet is aangescherpt waarbij bv jongeren onder de 16 strafbaar zijn als zij in openbare ruimte alcohol bij zich hebben. (voorheen was alleen de verstrekker strafbaar) De gemeenten nemen het inspecteren van horeca, sportkantines en supermarkten over van het rijk. Gemeenten dienen hiervoor ambtenaren aan te stellen met een verplicht diploma voor toezichthouder.

Uit cijfers van de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit blijkt dat er momenteel in den lande een klein aantal ambtenaren het verplicht diploma hebben. Uit een enquête van Bureau Horeca Bijzondere Wetten is geconcludeerd dat twee derde van de gemeenten nog geen toezichthouders heeft aangewezen. Een op de drie heeft nog geen plan van aanpak opgesteld. Het Bureau stelt dat het risico bestaat dat wanneer gemeenten geen haast maken met het aanstellen en opleiden van inspecteurs het nieuws gaat rond zingen dat een gemeente niet controleert op alcohol. Gemeenten zonder inspectie kunnen als een magneet werken voor jongeren en voor de horeca is de druk weg om zich aan de regels te houden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier