h

Opinie: Mestverwerker is een slecht plan

13 september 2014

Opinie: Mestverwerker is een slecht plan

Afgelopen week zijn de plannen naar buiten gekomen om ook in de gemeente Boxmeer de eerste grootschalige mestfabriek te gaan bouwen. In tegenstelling tot het College is de SP hier tegen, omdat een mestfabriek onderdeel is van een veel groter probleem, namelijk teveel beesten in Brabant.

Brabant is de meest dier-intensieve regio van heel Nederland, van heel Europa en zelfs van heel de wereld. Met alle gevolgen van dien zoals gezondheidsrisico’s (bijv. Q-koorts), grootschalige dierziektes, ammoniak overlast, luchtverontreiniging (fijnstof), stankproblemen en overbemesting. Dit geldt zeker ook voor Boxmeer. Ter illustratie, vanwege de verontreiniging van ons grondwater door overbemesting zijn in Boxmeer in 2012 twee waterwinstations gesloten.

Het neerzetten van een grote mestfabriek in Overloon lost al deze problemen niet op, want juist met mestfabrieken kunnen en zullen we nog meer beesten gaan houden (in megastallen) en zullen we vervolgens nog meer mestfabrieken moeten bouwen.

Helaas is dit geen slechte fantasie maar een realistisch scenario. Dit komt omdat tegelijk met het introduceren van mestfabrieken ook de maximering op het totaal aantal dieren in Nederland wordt losgelaten. Al vanaf 2015 zullen door de Europese Unie de melkquota voor de melkveehouderij verdwijnen. Daarmee zal de melkveehouderij gaan groeien. Wie nu door het buitengebied rijdt, ziet inderdaad al dat veel boeren bezig zijn om hun stallen te verdubbelen in grootte om zich hierop voor te bereiden. Daarnaast is het ZLTO zwaar aan het lobbyen om ook de dierrechten voor varkens te laten vervallen, waardoor ook de varkenshouderij ongebreideld kan gaan groeien. Dit alles wordt blind ondersteunt door het CDA die zijn boerenachterban tevreden wil houden. Samengevat is het introduceren van mestfabrieken een opmaat tot een schaalvergroting en industrialisatie van de veehouderij die resulteert in een onleefbaar buitengebied. Daarom zeggen we als SP: niet doen, stop, zoek naar betere oplossing! Het helpt dan ook niet als het College van Boxmeer (bestaande uit met name CDA en LOF) in de pers deze mestfabriek als een duurzame en innovatieve oplossing afdoet. Mestfabrieken zijn allerminst duurzame oplossingen , maar zijn juist de start van het volgende grote veeteelt probleem in Nederland. Het doet sterk denken aan de varkenssector, die na de laatste grote varkenspest epidemie in 2004 voor één miljard Euro gesaneerd moest worden op kosten van de burgers. Weggegooid geld blijkt nu, want we gaan weer net zo hard de dieraantallen laten exploderen.

Hoe dan wel? Allereerst is het zo dat een boer helemaal niet verplicht is om mest te verwerken, dat moet hij alleen als hij teveel mest heeft. Met andere woorden, alleen de boeren met teveel beesten en te weinig grond hebben een probleem. Dat zijn er helaas in Brabant heel veel en daarom wordt Nederland door de Europese Unie al jaren op de vingers getikt omdat we ons land overbemesten. Ten tweede is het zo dat een mestverwerker de mest niet doet verdwijnen maar alleen indikt. Vervolgens moet deze ingedikte mest toch weer ergens over het land verspreid worden. Het mestprobleem wordt dus niet opgelost maar verplaatst. Maar verplaatsten naar waar? Heel Nederland zit al aan zijn plafond (zie compendium voor de leefomgeving), dus de mest moet naar het buitenland. Echter ook de ons omringende landen zitten al aan hun plafond, dus moet de mest helemaal naar Azië. Waanzin vinden wij als SP en zeker geen duurzame oplossing.

Vanwege al deze overwegingen vinden wij als SP een verdere groei van de veestapel in Boxmeer niet wenselijk. Wij willen geen industrialisatie van ons buitengebied met mestverwerkers. Dit zal onherroepelijk leiden tot meer beesten, nog meer stallen, nog meer mestverwerking en uiteindelijk resulteren in een onleefbaar buitengebied. En dit alles levert Boxmeer niets op, geen extra werkgelegenheid en geen extra inkomsten.

Als SP willen wij voor Boxmeer juist een buitengebied waar landbouw en natuur in balans zijn en waar het prettig en gezond is om te leven voor mens en dier. Een mestfabriek past daar niet in en een verdere vergroting van de veestapel ook niet. Met andere woorden, geen mestfabrieken en niet nog meer stallen. Door de bestaande agrarische bouwblokken te begrenzen op de huidige bebouwing kunnen we dit als gemeente realiseren. Laten we in Boxmeer met ons buitengebied daar eens mee beginnen en op die manier echt naar een duurzame oplossing werken, waardoor ons buitengebied voor onze kinderen ook nog leefbaar blijft.

Wilbur van den Hoven en Johan Koelman, SP Boxmeer.

Reacties

Wat een waardeloos artikel, er is helemaal geen sprake van onbeperkte groei, de koeien hebben een maximaal fosfaatproductieplafond, als ze daar boven komen, worden er rechten ingevoerd, de varkens hebben dit productieplafond al 30 jaar en dit zal voorlopig ook niet verdwijnen, er zijn op dit moment zelfs relatief weinig varkens omdat de markt dit stuurt.
Daarnaast heeft de varkenssector nooit een miljard gekregen voor herstructurering, dit geld hebben de gemeentes en provincies gebruikt voor hele andere plannen, bijvoorbeeld opzetten industrietreinen en blokkeren ontwikkeling in extensiveringsgebieden. Dit bedrag is in elke geval zeker niet ten gunste van de varkenshouderij gebruikt!!!
Er gaat geen één ton varkensmest naar Azie, deze mest wordt zinvol aangewend in Duitsland en Frankrijk waar nog grote tekorten zijn aan organische mest en niet zoals jullie beweren een overschot. In grote gebieden in Duitsland en Frankrijk wordt momenteel kunstmest gebruikt, Deze gebieden zouden heel graag organische mest willen gebruiken omdat dit veel beter en duurzamer is voor de grond, echter in deze gebieden is gewoon geen organische mest aanwezig, Nederland biedt hun nu de mogelijkheid om hun grond duurzamer te gebruiken, ipv het gebruik van milieuonvriendelijke kunstmest.
Willen jullie svp onderbouwen waar jullie luchtfietserij vanaf komt en niet zomaar wat losse kreten schreeuwen die nergens op slaan. Typisch SP.... Veel schreeuwen weinig daden.... Helaas

Reactie toevoegen

U bent hier