h

Kadernota 2011 Boxmeer vastgesteld

10 juli 2011

Kadernota 2011 Boxmeer vastgesteld

Bezuinigen met behoud van een sociaal gezicht.
Gisteren (7 juli 2011) heeft de gemeenteraad de kadernota voor 2011 vastgesteld. De kadernota is richtinggevend en bepalend voor de begroting van 2012 die in november moet worden vastgesteld. Meerdere redenen maakten het noodzakelijk dat de gemeente het komende jaar voor bijna € 1.000.000 moest bezuinigen. Bij de bezuinigingsmaatregelen zijn zo veel mogelijk de mensen met een kleine beurs ontzien, waarmee Boxmeer een gemeente blijft met een sociaal gezicht. De SP is daarom tevreden met het resultaat, de keuzes waren soms moeilijk maar wel altijd rechtvaardig om een sociale gemeente te blijven voor iedereen. Hieronder volgen nog enkele punten uit de kadernota, waar we trots op mogen zijn:

Op sociale zaken is niet bezuinigd

, waarop we als SP terecht trots zijn. Zo wordt bijvoorbeeld in de kadernota niet op de WMO bezuinigd (echter voor 2011 hebben we recent wel €200.000 moeten bezuinigen omdat we vanuit het rijk ruim €200.000 minder ontvangen). Ook zullen we in 2012 niet bezuinigen op het budget voor de bijzondere bijstand en het budget voor schuldhulpverlening, dit ondanks het feit dat het rijk ons hierop wel kort!

Op Welzijn en Leefbaarheid hebben we helaas wel moeten bezuinigen

, vooral omdat we hier als gemeente veel geld aan uitgeven. Een grote verandering is dat we de subsidie aan de peuterspeelzalen in de toekomst gaan afbouwen, maar daarvoor in de plaats komt een subsidie die we op het kind zetten. Dit laatste is alleen nodig voor kinderen van eenverdieners en voor kinderen van “niet-verdieners”. Kinderen van tweeverdieners worden via een belastingtoeslag van het rijk gecompenseerd en vanaf nu dus niet meer via de gemeente. Als SP en als hele gemeenteraad hebben we gezegd dat niet de peuterspeelzaal maar het kind centraal staat, en dat we willen dat alle kinderen met gelijke kansen op de basisschool kunnen starten, nu en ook in de toekomst. Andere pijnlijke bezuinigingen die helaas wel nodig waren, zijn het afschaffen van het schoolzwemmen, een bezuiniging op de SWOGB en een halvering van de subsidie voor lokale ontwikkelingssamenwerkings-projecten. Ook zullen sportverenigingen in de toekomst meer moeten gaan bijdragen; wordt er gekort op de Meander voor muziekonderwijs en wordt van het cultureel centrum de Weijer een flinke bezuiniging verwacht. Waar we als SP wel blij mee zijn is dat, bij veel van deze bezuinigingen de minder draagkrachtigen worden ontzien, bijvoorbeeld zwemles voor een kind uit een gezin met een minimuminkomen wordt via de bijzondere bijstand gecompenseerd. Ook is het goed dat niet gekort wordt op het jeugd en jongerenwerk, sterker, tijdens dezelfde vergadering is besloten om de Box te verhuizen naar de Morgenster en dus om te investeren in een nieuw Jeugd&Jongeren Centrum.
Totaal iets anders, is het bijkomend positief financieel effect van het scheiden van afval in Boxmeer, want daarmee zijn inmiddels onze kosten voor afvalverwerking gaan zakken. Zo levert het inzamelen van gescheiden plastic bijvoorbeeld geld op.
Als laatste, in de afgelopen weken zijn veel onware krantenartikels verschenen, waarin stond dat Boxmeer teveel ambtenaren heeft en dat daarop dan maar bezuinigd moest worden. Het tegenovergestelde is echter waar, Boxmeer heeft de afgelopen 2 jaren het aantal personeelsleden al met ruim 20 mensen verminderd, waarmee we momenteel nog maar 184 ambtenaren in dienst hebben. We hebben daarmee ten opzichte van veel omliggende gemeenten juist relatief het minste aantal ambtenaren in dienst. Dus met weinig ambtenaren doet Boxmeer wel alle benodigde taken: we hebben dus een efficiënt werkende organisatie. Daarbij dient nog opgemerkt te worden dat Boxmeer tevens de meeste WSWers (sociale werkvoorziening) in dienst heeft van alle ons omliggende gemeenten. In Boxmeer zijn dat er ruim 70, waarmee Boxmeer wederom zijn sociale gezicht laat zien.

SP Boxmeer
Onderstaande link koppelt naar het RaadsInformatieSysteem (RIS) van de gemeente Boxmeer en dan direct naar de kadernota:
RIS

U bent hier