h

Het betoog van de SP over de algemene beschouwing.

8 november 2019

Het betoog van de SP over de algemene beschouwing.

Foto: SP

KIJK EENS WAT VAKER NAAR LINKS!
Ik kan hier net zo goed niet gaan staan. De afgelopen jaren is er geen enkel voorstel dat door de SP bij de algemene beschouwingen is gedaan aangenomen. Zelfs niet de voorstellen die niets kosten en enkel goodwill creëren naar inwoners als gemeente. Is het, het geluid dat de SP laat horen? De kritische noot die andere partijen niet zo durven te geven die wel nodig is? Dat we kritisch zijn heeft wel degellijk een grondslag.

College gaat pas handhaven op meer dan 14 jaar durende overtreding van varkensboer in Rijkevoort NA uitspraak Raad van State. Wijkraden van Boxmeer gaan naar de rechtbank om besluit Schilderpad aan te vechten omdat ze niet juist meegenomen zijn in het besluit en ik verwacht dat inwoners rondom het koopcontract van het Schaartven ook nog naar de rechter gaan.

Zomaar een paar voorbeelden ( en ik durf te zeggen dat er meer zijn) waarin het college voorbij gaat aan het luisteren naar de inwoners. Doet de raad het dan veel beter? Nou nee! Neem de herindeling. De SP heeft vanaf het begin gezegd om in de besluitvorming de inwoner mee te nemen. De inwoner mocht meepraten over de inrichting van de nieuwe gemeente, de naam van de nieuwe gemeente maar absoluut niet over de noodzaak van herindelen. Diverse voorstellen van de SP om de inwoners mee te nemen, van het doen van een referendum tot het laten aanvragen van een referendum door de inwoners hebben het allemaal niet gehaald.

Begin oktober was de gemeenteraad van Sigmaringen op bezoek. Een gelegenheid om het te hebben over elkaars werkwijzen. Hier hebben wij de op hande zijnde herindeling ook besproken. Alle Sigmaringers die wij spraken waren oprecht verbaasd dat de inwoners geen stem hebben gehad in de herindeling.En terecht... Waarom is deze raad en college zo bang voor de stem van de inwoner? De stem is enkel goed als het antwoord hen bevalt. Met deze instelling vergroot je de afstand tussen inwoner en politiek. Daar kan geen herindeling tegenop.

Het college wil de inwoners wel ruimte geven, maar hoe denkt het college dit te gaan realiseren zodat dit geen loze woorden zijn maar de burgers ook echt mee kunnen doen. Hoe worden er goede kaders gerealiseerd?
Sociaal Domein

Laat ik voorop stellen dat in zijn totaliteit onze wethouder zorg en ons college zich de afgelopen jaren nadat de zorg over onze schutting van de gemeente kwam zich altijd ingespannen hebben om een en ander goed te regelen.

Ouderenzorg.

Een innovatieve werkwijze zien wij in de antwoorden over ouderenzorg die wij kregen.

De gepensioneerde vrijwillige freelance ambtenaar doet zijn intrede.

In plaats van met eigen cijfers te komen wordt het antwoord op onze vragen ondersteund met cijfers die afkomstig zijn van een nieuw ambtenaar genaamd “Jan de Vaan”.

Geen eigen berekening of een eigen plan komt hoe u als gemeente de zorg voor onze kwetsbare ouderen wilt gaan regelen. We lopen nu al tegen hiaten en tekorten in de zorg aan. Cijfers van Alzheimer Nederland, en voor de regio Boxmeer en het Land van Cuijk alleen al, geven een heel ander beeld; een nog sterkere stijging van ouderen met problemen van dementie.

https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/landvancuijk.sp.nl/files/directupload/factsheet-dementie-per-gemeente.pdf

De meest kwetsbare ouden zijn juist degene die lijden aan dementie zeker gezien dit tot heden onomkeerbare ziekte processen zijn. 

Vraag:  Hoe gaat u de zorg aan dementerenden  vastleggen in uw visie? En hoe gaat u hen naar de toekomst toe helpen ondersteunen en opvangen?
 Tevens lopen we tegen het feit aan dat  Pantein op de website belooft dat er voor de hele gemeente gebruik gemaakt kan worden van een VPT ( volledig pakket thuis) zorg pakket.

Pantein antwoordt op vragen van inwoners dat alleen als je binnen 5 min. van een zorgcentrum af woont dit kan.  Dit klinkt dan mogelijk redelijk logisch, maar binnen Boxmeer vindt je geen aangepaste sociale woningbouw woningop korte termijn. Je leven en aftakeling gaat door. Heeft het college ideeën dit op te lossen?

Gaat u de VPT pakketten regelen vooralle wijken en kernen in de hele gemeente?
MOTIE VPT

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de zorg. De behoefte aan zorg neemt toe. Welke maatregelen heeft u genomen om de vraag naar zorg te borgen? Is er voldoende bekend hoe de zorg in het Land van Cuijk in de nabije toekomst geborgd kan worden. De SP ziet dit graag onderzocht worden. MOTIE ZORGPERSONEEL

WMO Hulpmiddelen, en aanvragen

Hulpmiddelen leveranciers geven aan cliënten aan dat ze niet dagelijks in de kleine kernen komen voor reparaties, hoewel dit wel in de contractueel afgesproken is.  Een kwalijke zaak. Je zult maar afhankelijk zijn van hulpmiddelen. Hoe kunnen zorgafnemers deze problematiek kenbaar maken en hoe gaat u de leveranciers op hun contracten aanspreken. Zijn er ook sancties mogelijk voor niet afdoende naleven van de contracten?

Inwoners met ernstige beperkingen die zich zelfstandig bij nacht en ontij verplaatsen met scootmobiel of fiets met trapondersteuning krijgen niet die krachtige vervoersvoorziening die bij hen past. Door hun zelfredzaamheid en vrijwilligerswerk zijn ze voor Boxmeer maatschappelijk gezien goud waard. Onafhankelijk blijven is goedkoper dan taxivervoer. Willen wij vrijwilligers behouden dan is goede ondersteuning nodig. Onze motie zelfstandig WMO vervoer steunt deze zelfstandigheid

Vorige week heeft deze gemeenteraad ingestemd met de verdere vorming tot een grotere gemeente.
De SP heeft tegengestemd Een grotere gemeente wordt gezien als de oplossing mbt inspraak in gezamelijke regelingen. En toch.... zelfs met meer inspraak gaan rechten uit zo'n regeling mis bij verhuizing naar een andere gemeente. Geldige beschikkingen en hulpmiddelen van de vorige gemeente gaan niet 1:1 over en nieuwe inwoners worden belast met een volledige nieuwe aanvraag van zorg en hulpmiddelen. Niet de gemeente had groter moeten worden, de samenwerking moet beter, maar bovenal EEN BESCHIKKING IS EEN BESCHIKKING en de inwoner moet kunnen vertrouwen op gebruik ervan gedurende de hele afgifteperiode. In onze motie vragen wij de overname goed te regelen.

Jeugdzorg

 Het is ons als SP opgevallen dat binnen de jeugdzorg de bij wisselingen van school en/of opvang de vervoersaanvraag niet integraal onderdeel uitmaakt van de plannen.

Scholen en opvang zijn reeds geregeld, jeugdigen wachten op toestemming vervoer en kunnen er daarom niet naar toe. Wanneer ouders vervoer zelf gaan wordt dit financieel niet doorgerekend.  Dit allen kan leiden tot een  ongewenste vorm van thuiszitten terwijl er recht is op vervoer. Hetzij via Centrum Jeugd en gezin, hetzij via de WMO hetzij via de participatie wet. DRIE wetten waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Thuiszitten is geen optie. We hebben daarom de motie integraal vervoer om dit op te pakken.

Het is de SP opgevallen dat binnen de jeugdige GGZ en de zorg aan verstandelijk beperkten  de aanvraag van beschikkingen vaak nogal lang duurt. Intakers ( met alle respect voor hun goede werk en intenties) hebben niet genoeg kennis van ziektebeelden waardoor veel uitleg van ouders nodig is. Een betere voorbereiding vooraf aan het intake gesprek zal een WMO gesprek prettiger, beter en efficiënter doen verlopen. Aanvragers blijven nu met een kater achter, ook al is de hulp die ze vragen reëel en legitiem.

Vraag aan de wethouder, hoe gaat u die Kater na een gesprek in de toekomst voorkomen?

Bijzondere Bijstand

Het minimumloon voor 21 jaar en ouder stijgt met €18,00 in 2020 ( €1635,60 naar €1653,60)  ACHTTIEN HELE Euro’s maar liefst. Een stijging van 1,08%

De inflatie van 2019 alleen al  gaat uitkomen op 2.62% vlg.nl.inflation.eu. echter hierin zitten vele luxe zaken die voor onze inwoners met een kleine beurs niet meegeteld kunnen worden.  De inflatie zal in 2020 nauwelijks minder zijn.

Dan hebben we het nog niet gehad over de te verwachten kosten verhogingen in 2020.

Te weten:

-De belastingverhoging van de 1e schijf ivm samentrekking schijf 1,2,en 3 die dalen.

-De uitbetaling van de heffingskorting van de minst verdienende gaat net als de afgelopen jaren iets achteruit.

-Het maximale aftrek tarief voor zorgkosten gaat omlaag.

- de AOW uitkering gaat met 2,8 % omhoog in 2020,

-Daarnaast zien we een toename van voedselbank gebruik met niet altijd de meest gezonde producten waardoor ziektekosten meer oplopen dan bij hoge inkomens.

We komen daarom met een motie om de bijzondere bijstand te verhogen naar 125% van het minimumloon.

Wonen

Het integreren van huizenbouw en duurzaamheid, zou geen discussie meer moeten zijn. Het zou standaard moeten zijn , dat elk nieuw huis energie neutraal gebouwd moeten worden.

Er zijn al bouwwijzes die stikstof/co2 arm zijn (b.v. prefab) .  Een zo’n project heet morgenwonen.  Dit soort huizen zijn energie zuinig tot  energie neutraal. En zelfs is het mogelijk, dat deze huizen  tot wel 98% gerecycled kunnen worden. Dit zijn mooie voorbeelden om uitvoer te geven aan de ambitie om nul-op-de-meter woningen te bouwen.

https://www.volkerwessels.com/nl/projecten/morgenwonen

https://www.duravermeer.nl/duurzaamheid/blokje-om-duurzame-nieuwbouw-in-20-dagen

https://jansnel.com/portfolio/energieneutrale-woningen-in-hoek-van-holland/

CPO bouwen

We willen de leefbaarheid in de kernen behouden. Jonge mensen willen we behouden met initiatieven als CPO-bouwen. De SP constateert dat een aantal lopende projecten nu in gevaar komen door het verlopen van de korting op de aankoop van de grond per 31 december 2019.
In afwachten van vergunningen kunnen de starters nog geen hypotheek aanvragen en daarmee de termijn van 31 december mogelijk niet halen. Omdat de vertraging niet door de CPO-initiatiefnemers is veroorzaakt komt de SP met een motie de korting op CPO-grond te verlengen.

Duurzaamheid

We hebben de ambitie om te verduurzamen. Dit levert niet alleen een betere leefomgeving op maar bespaart ook op uitgaven. Is bekend hoeveel we met verduurzaming gaan besparen? En wat gaan we doen met die besparing? De SP komt met een motie om de opbrengsten uit verduurzaming te oormerken om opnieuw aan te wenden voor verdere verduurzaming.
MOTIE OPBRENGSTEN DUURZAAMHEID

Grondwaterpeil
In hoeverre ligt de verantwoording van het grondwaterpeil bij de gmeente?
Laag grondwater leidt tot verzakkingen. De droge zomers van 2018 en 2019 hebben daar aan
bijgedragen.

Afvalinzameling

Het afgelopen jaar hebben we gezien wat de gevolgen waren van het kostenverhogen van de afvalinzameling. Hoe gaat het college de aanpak van zwerfvuil regelen?

Sport

Het college wil zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport laten doen. De aandacht ligt hierbij vooral op de jongeren. Is het zou ook goed zijn de aandacht te richten op de ouderen en sportverenigingen te stimuleren ook voor ouderen sporters iets te doen. Dit voorkomt vereenzaming en vertraagt de achteruitgang van hersenfuncties.

Onderwijs

Is er een scenario tot hoeveel kinderen een basisschool open blijft?
Is dit besproken in de kernen?

Ten slotte:

Ik hoop dat ik hier niet voor niets heb gestaan. Misschien bent u het niet eens met onze manier van politiek, maar u kunt ons niet verwijten niet aan ons woord te houden. Nooit is er vanuit de SP een afspraak geschonden of informatie gelekt waar wij meermaals van beschuldigd zijn. Wel geven we duidelijk van te voren aan waar we voor staan en gaan. Dit neemt niets weg van de voorstellen die wij doen, die goed zijn voor de (nieuwe) gemeente.

Fractie SP Boxmeer

Reactie toevoegen

U bent hier