h

Vragen - faillissement Pantein-Vivent

15 januari 2015

Vragen - faillissement Pantein-Vivent

Vragen van het Raadslid Mariella van Wijnen Heijs  aan de Wethouder W. Hendriks gemeente Boxmeer over het faillissement van Pantein/Vivent.

Inleiding:

Gisteren ontvingen we het trieste bericht dat Huishoudelijke Hulp Pantein-Vivent failliet is verklaard. De loonkosten voor de werknemers zouden hoger zijn dan de inkomsten die de organisatie ontvangt van de gemeenten. Dit betekend dat zo'n 6500 mensen die afhankelijk zijn van huishoudelijke hulp in het werkgebied van Pantein binnen zeer korte tijd geholpen moeten worden aan een nieuwe zorgverlener.
Dit is binnen enkele maanden de tweede huishoudelijke hulporganisatie in Brabant die failliet gaat. De SP vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Wij vinden dat de zorg voor kwetsbare mensen door moet gaan en zijn dan ook benieuwd hoe de gemeente Boxmeer er voor gaat zorgen dat de benodigde hulp gegarandeerd blijft.

Vragen:

1
Hoe oordeelt u over het faillissement van thuiszorgorganisatie Pantein/Vivent? Deelt u de mening dat het faillissement van Pantein/Vivent onafwendbaar was vanwege landelijke en lokale bezuinigingen? Welk aandeel hebben de  lumpsum tarieven zoals die in de raad zijn vastgesteld?   Kunt u uw antwoord toelichten?  

2
Hoe lang bent u al op de hoogte van de financiële problemen binnen Pantein/Vivent?
Wist u dat deze thuiszorgorganisatie eind november contact heeft gezocht met een stille bewindvoerder? Kunt u uw antwoord toelichten?

3
Met welke reden worden maar 80% van de thuiszorgmedewerkers overgenomen? Kunt u toelichten onder welke arbeidsvoorwaarden deze thuiszorgmedewerkers worden overgenomen? Zo nee, waarom niet?

4
Worden de 20% van de thuiszorgmedewerkers die niet meegaan met de overname naar ZuidZorg begeleidt naar een andere thuiszorgaanbieder?
Zo ja, welke aanbieder is dit?
Zo nee, bent u bereid zich in te spannen dat deze thuiszorgmedewerkers alsnog een baan krijgen?

5
Hoe is het mogelijk dat ZuidZorg 80% van het personeel overneemt van Pantein/Vivent, terwijl Pantein/Vivent als reden van het faillissement geeft dat de gemeentetarieven lager werden dan de uurlonen van de medewerkers? Betekent dit dat ZuidZorg fors gaat snijden in de uurlonen van het personeel dat wordt overgenomen van Pantein/Vivent? Kunt u dit toelichten?

6
Wat zijn de gevolgen van het faillissement voor de 6.100 mensen die thuiszorg krijgen van Pantein/Vivent? Kunnen al deze mensen in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin de zorg behouden en zoveel mogelijk van de vaste thuiszorgmedewerkers?     

7
Hoe verhoudt dit faillissement zich met de fusie tussen Pantein en Vivent in 2012 waarbij werd beweerd dat deze fusie nodig was om op langere termijn de continuïteit en kwaliteit van de huishoudelijke zorg te waarborgen? Kunt u aangeven wat er precies mis is gegaan in de afgelopen twee jaar? 2)

8
Bent u van mening dat het faillissement van Pantein/Vivent voorkomen had kunnen worden? Zo ja/nee, kunt u dit toelichten?

9
Vindt u een periode van stille bewindsvoering ten aanzien van een mogelijk faillissement getuigen van verantwoord beleid?
U heeft als gemeente een contract afgesloten met Pantein/Vivent ,  is een dreigend faillissement besproken tijdens de contract onderhandelingen en de uurtarieven?
 Kunt u uw antwoord toelichten?

10
Acht u het wenselijk dat zorginstellingen verlieslijdende delen van de organisatie van de één op de andere dag afstoten, omdat deze niet winstgevend zijn? Kunt u uw antwoord toelichten?

11
Kunt u verklaren waarom u als 1 van de acht gemeenten in Noord Oost Brabant met contracten bij Pantein/Vivent het snelle faillissement niet zag aankomen?
Kunt u uw antwoord toelichten? 4)

12
Hoe verklaart u dat Pantein/Vivent aangeeft dat vanwege de bezuinigingen op de zorg het salaris van thuiszorgmedewerkers hoger is dan de vergoeding die de gemeenten geven, terwijl de bestuurder zelf € 122.024 verdiend? Kunt u dit uitleggen? 1)

13
Hoe rijmt u het buitensporige salaris van de bestuurder met de 900 thuiszorgmedewerkers die 20% van hun loon hebben moeten inleveren? Is de bestuurder zelf ook voornemens om 20% van zijn salaris in te leveren? Kunt u uw antwoord toelichten?

 14
Ziet u er op toe dat thuiszorgmedewerksters bij Zuidzorg 1 op 1 met behoud van salaris overgenomen worden?   Bent u bereid dit met spoed te onderzoeken en de raad hierover te informeren? Zo nee, waarom niet?

 15
Wilt u zo sympathiek zijn om met Pantein/Vivent in gesprek te gaan en ervoor te zorgen dat alle  mensen hun zorg behouden en dat alle thuiszorgmedewerkers hun baan met dezelfde arbeidsvoorwaarden kunnen behouden, zodat de kwaliteit en continuïteit van zorg gewaarborgd kan worden? Zo nee,  waarom niet?

16
Bent u bereid om de Raad op de hoogte te houden met betrekking tot de ontwikkelingen van het faillissement van Pantein/Vivent? Zo nee, waarom niet?

17
Bent u bereid deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden omwille van de onrust en continuïteit van zorg en werkgelegenheid? Zo nee, waarom niet?

18
Welke financiële gevolgen heeft/krijgt de gemeente Boxmeer nog door het faillissement (extra werk etc.)
 Is hier een inschatting van te maken.
Voetnoot:

1)    ‘Jaarrekening 2013 Pantein’, pagina 27

Reactie toevoegen

U bent hier