h

Vervolgvragen - Kosten verband houdende met de verbonden partijen Agrifood Capital en Samenwerken Land van Cuijk

28 augustus 2014

Vervolgvragen - Kosten verband houdende met de verbonden partijen Agrifood Capital en Samenwerken Land van Cuijk

Vervolgvragen raadslid dhr. W. van den Hoven betreffende kosten verband houdende met de verbonden partijen Agrifood Capital en Samenwerken Land van Cuijk.

Inleiding

Door mij zijn op 3 juli 2014 (zie RIS 2014-427) een aantal concrete vragen gesteld om verdergaand inzicht te verkrijgen in de kosten die verband houden met twee samenwerkingsverbanden waarin Boxmeer participeert. Ik heb mij uitdrukkelijk beperkt tot deze twee samenwerkingsverbanden omdat deze een meer bijzondere status hebben dan de meeste gemeenschappelijke regelingen waar Boxmeer aan deelneemt. Daarvan ontvangen wij immers al een uitgebreide begroting en een jaarrekening.

In uw beantwoording van 15 juli 2014 geeft u echter niet de concrete informatie waarom ik heb verzocht. Vandaar dat ik de vragen op enkele onderdelen opnieuw aan u voorleg met het verzoek daar daadwerkelijk concreet antwoord op te geven en de gevraagde informatie c.q. overzichten te verstrekken.

Vragen

1. Hoeveel jaren draagt de gemeente Boxmeer financieel bij aan REAP/5-sterrenregio (een bedrag van € 10.000,- per jaar)?

2. Ik verzoek u een volledig overzicht (ter inzage) te verstrekken van álle afzonderlijke betalingen die er vanaf 1 januari 2013 gedaan zijn ten behoeve van en ten laste van

a. De Reap/5-sterrenregio;

b. Het samenwerkingsverband Regio Noordoost Brabant (“pact van Ruwenberg”);

c. Het samenwerkingsverband Land van Cuijk.

Geen algemene beschrijving derhalve, maar een gespecificeerd en volledig overzicht van de bedragen en de omschrijving waaraan besteed.

3. Zijn er middelen gereserveerd bij de onder vraag 2 sub a, b en c genoemde samenwerkingsverbanden? Zo ja:

a. Hoeveel geld zit er in deze reserveringen?

b. Zijn deze middelen gereserveerd bij hij samenwerkingsverband en hoe wordt daar verantwoording over afgelegd of zijn de gereserveerde middelen onder beheer bij de diverse gemeenten?

c. Graag een duidelijk overzicht per samenwerkingsverband naar de situatie per heden.

4. Ik verzoek u om een overzicht van alle vanaf 1 januari 2013 tot op heden aan de onder vraag 2 genoemde samenwerkingsverbanden  toegeschreven/ geregistreerde uren aan ámbtelijke inzet die daarmee verband houdt te verstrekken. In uw eerdere antwoord geeft u een getotaliseerd aantal geplande uren en uren op basis van ervaringsgegevens. Dat was niet de vraag. Ik verzoek u mij te berichten:

a. of u überhaupt deze uren registreert en van de geregistreerde uren mij per samenwerkingsverband een overzicht te verstrekken;

b. ingeval u geen uren registreert/toeschrijft aan deze samenwerkingsverbanden waarom u daar (nog) niet toe bent overgegaan, ondanks het verzoek van de Auditcommissie.

Reactie toevoegen

U bent hier