h

Vragen - Kosten verband houdende met de verbonden partijen AgriFood Capital en Samenwerken Land van Cuijk

3 juli 2014

Vragen - Kosten verband houdende met de verbonden partijen AgriFood Capital en Samenwerken Land van Cuijk

Vragen raadslid dhr. W. van den Hoven betreffende kosten verband houdende met de verbonden partijen AgriFood Capital en Samenwerken Land van Cuijk.

Inleiding

De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad besluiten genomen om bij te dragen aan een aantal regionaal werkende verbonden partijen. De besluitvorming hierover heeft soms in fasen plaatsgevonden en in andere gevallen hebben er aanpassingen, bij- of aframingen plaatsgevonden.

Zowel in de begrotingsstukken, vragen en antwoorden die daarover zijn gesteld, bij de jaarrekening, kadernota en tussenrapportages en in afzonderlijke raadsbesluiten dient de raad informatie te vergaderen om een volledig beeld te krijgen. Dat begint inmiddels onoverzichtelijk te worden. Vandaar dat ook is aangedrongen op het in een afzonderlijk programma c.q. subprogramma bij de begroting bijeenbrengen van de kosten van regionale samenwerking. Niet eenvoudig blijkt om snel inzicht te verkrijgen hoe de stand van zaken nu precies is.

Vandaar dat ik u nu verzoek om ten aanzien van twee verbonden partijen/samenwerkingsverbanden dit nu overzichtelijk in beeld te brengen. Dit als opstap naar de beoordeling straks van de begrotingscijfers.

Vragen

1. Ik verzoek u om een compleet uitgewerkt overzicht van alle bijdragen die we als gemeente structureel reserveren en ter beschikking stellen voor de samenwerkingsverbanden:

- AgriFood Capital (dus inclusief reap, vijfsterrenregio) en
- Samenwerken Land van Cuijk.

Daarbij tevens aan te geven wanneer daartoe is besloten.

2. Ik verzoek u een volledig overzicht te verstrekken van álle afzonderlijke betalingendie er gedaan zijn ten behoeve van en ten laste van deze beide samenwerkingsverbanden vanaf 1 januari 2013 tot op heden (dit dus ondermeer als nadere toelichting op de getotaliseerde bedragen die zijn opgenomen in de jaarrekening 2013).

3. Ik verzoek u om een overzicht van alle vanaf 1 januari 2013 tot op heden aan deze samenwerkingsverbanden toegeschreven/geregistreerde uren aan ambtelijke inzet die daarmede verband houdt (zie ook memo Auditcommissie RIS 2013-657 onder 3).

Reactie toevoegen

U bent hier