h

Cao-onderhandelingen WSW

3 juli 2014

Cao-onderhandelingen WSW

Mariëlla van Wijnen - Heijs

Inleiding
Tot onze grote spijt moet de SP Boxmeer constateren dat de WSW CAO verstreken is zoals u in de brief van 28 mei 2014 van de gezamenlijke vakbonden Abvakabo FNV CNV Publieke Zaak heeft kunnen lezen (zie RIS 2014-341).
Tevens geven de vakbonden aan dat het VNG niet
om de tafel wil, dit in verband met een nieuwe participatiewet die 1 januari 2015 van kracht moet worden/wordt. Echter het kan toch niet zo zijn
dat de huidige WSW-ers, op dit moment rond de 250, die in de leeftijd variërend van 18 tot 67 jaar en in de nabije toekomst de pech hebben niet meer te kunnen uitstromen, nooit meer een looncompensatie gaan krijgen. Niet op korte en niet op lange termijn.

Vragen

  1. Hebt u kennis genomen van de brief van de vakbonden (RIS 2014-341)?
  2. Heeft u de VNG hierover al benaderd en zo ja, wat was de strekking van dit contact?
  3. Zo nee, bent u van plan dit alsnog te doen?
  4. Op welke termijn doet u dat dan en wat kunnen we dan van u verwachten?
  5. Bent u bereid een brief te zenden aan de VNG waarin wordt aangegeven dat bevriezing van de CAO-SW onwenselijk is en te bepleiten dat de werkgeversdelegatie van de VNG het overleg met de vakbonden heropent om te komen tot een passende CAO voor de SW-werknemers?

Reactie toevoegen

U bent hier