h

De visie van Wethouder Dick Schaap

30 maart 2012

De visie van Wethouder Dick Schaap

Dick SchaapIn de raadsvergadering van gisteren werd onze SP wethouder Dick Schaap gepasseerd door de overige collegeleden. Gelukkig kon hij op verzoek van enkele oppositie partijen toch zijn visie laten horen aan de raadsleden. Volgens wethouder Schaap gaat het college tegen de afspraken van het in 2010 opgestelde coalitieakkoord in met de plannen die er nu liggen omtrent het verbeterplan voor de MAU. Hieronder kunt u zijn betoog tijdens de gemeenteraad lezen.

Geachte Raad,

Wat voor u ligt is het verbeterplan MAU (Meerjarige aanvullende uitkering), een plan om meer uitkeringsgerechtigden in Boxmeer aan het werk te helpen. Dit plan wordt vereist door het Ministerie om voor de jaren 2011, 2012 en 2013 recht te hebben op een extra uitkering van het Ministerie om de te verwachten tekorten op de verstrekking van uitkeringen te compenseren.

Er hoeft geen discussie te zijn over de vraag of we zo’n verbeterplan moeten hebben. Dat wordt ons van hogerhand opgedragen. Er hoeft ook geen discussie te zijn over de vraag of we mensen uit de bijstand naar werk willen begeleiden. Daar is geloof ik iedereen in deze gemeenteraad voor.

Maar waar de angel in dit verhaal zit, is de manier waarop de gemeente Boxmeer uitkeringsgerechtigden aan werk denkt te helpen en dan vooral de beloning. In het plan wordt voorgesteld om tientallen mensen met behoud van uitkering een werktraject aan te bieden, in plaats van hen het wettelijk minimumloon te betalen. Voor alle duidelijkheid een alleenstaande krijgt € 800 tot € 900 uitkering per maand terwijl het netto wettelijk minimumloon ongeveer € 400 hoger is.

Tot eind 2011 was het zo dat de gemeente een groenploeg had, begeleid door IBN, waar zowel mensen met een tijdelijke arbeidsovereenkomst werkten (versta: tegen het wettelijk minimum loon) als mensen die daar met behoud van uitkering werkten. Dit laatste werd vooral gedaan voor mensen die eigenlijk niet wilden werken. Het beleid was dus zeker niet zo, dat Boxmeer alle mensen met behoud van een uitkering te werk stelde. In het plan wat ter besluitvorming voorligt, gaat dat voor tientallen mensen wel gebeuren: Werken met behoud van uitkering. …

Dit is een ingrijpende uitholling van onze sociale zekerheid: Boxmeer gaat het wettelijk minimumloon loslaten en gaat als beloning voor werk het bijstandsniveau hanteren. De redenen dat deze mensen moeilijk een baan kunnen vinden, kunnen velerlei zijn: minder intelligent; ouder; psychische of sociale problemen etc. Maar is dat een rechtvaardiging om onder het wettelijk minimumloon te gaan betalen? Ik denk van niet – en ik denk dat onze inwoners dat in meerderheid ook niet willen. Realiseer heel goed wat u doet, ik zou u dit ten zeerste ontraden.

Vooral de twee trajecten “Groenploeg nieuwe stijl” en “Project Thinking out of the Box=meer”, zijn puur werktrajecten (zonder opleiding en) zonder perspectief op een gegarandeerde baan. Dit veroorzaakt verdringing op de arbeidsmarkt met mensen die gratis dienen te gaan werken, en daarvoor niets extra krijgen buiten het behoud van hun uitkering. Deze mensen zijn niet te benijden. Hiermee houden we juist mensen in de armoede in plaats van dat ze geholpen worden.

Het verhaal wordt nog erger, want ook voor nieuwe trajecten, zoals een textielproject (op zich een prima project wat medio 2012 kan starten), wordt al ingezet op deze constructie, dus wederom geen wettelijk minimumloon, maar alleen het behouden van je uitkering. Boxmeer staat naar mijn stellige overtuiging voor een keuze: houden we Boxmeer sociaal en menselijk, of niet? Mijn mening en advies hierin is inmiddels meer dan duidelijk.

Als laatste, zoals gezegd en zoals breed bekend, zijn we als College in deze kwestie verdeeld. Ik meen echter dat niet ik maar mijn collega-wethouders zich niet houden aan de gemaakte afspraken zoals die in het coalitieakkoord staan. Daarin staat klip en klaar dat “de minder draagkrachtige inwoners worden ontzien” en dat “armoede actief wordt voorkomen en bestreden”. Dat is voor mij de basis onder dit lokale regeerakkoord. Ik moet helaas constateren, en dat raakt mij echt diep, dat dit in Boxmeer geen automatisme meer lijkt te zijn.

Dick Schaap
Wethouder Boxmeer

U bent hier