h

SP ‘Denk en bouw mee aan betaalbare woningen’ avond succesvol voor velen

5 juni 2011

SP ‘Denk en bouw mee aan betaalbare woningen’ avond succesvol voor velen

Boxmeer- 30 mei jl. organiseerde de SP afdeling Boxmeer in Cultureel Centrum De Weijer in Boxmeer, een informatie- en discussie avond voor de regio Land van Cuijk over de toekomst van sociale huur- en sociale koopwoningen. De aanleiding was dat de laatste tijd de bouw van sociale huur- en koopwoningen flink aan het verminderen is vanwege veranderende Europese- en nationale regelgeving. Ook de economische crisis heeft er toe bijgedragen dat er de laatste tijd bijna geen huurwoningen gebouwd werden. Volgens Edson Manuel, SP-raadslid binnen de gemeente Boxmeer en een van de organisatoren, is duidelijk gebleken hoe belangrijk en actueel dit onderwerp is gezien de grote opkomst en de actieve deelname van het publiek aan de discussie.


De heer Paul Jansen, SP Tweede Kamerlid ( o.a. bouw en volkshuisvesting woordvoerder ) bracht duidelijk in beeld wat de consequenties zijn van de veranderende wet- en regelgeving. Zo blijft de verhoging van het puntensysteem, waarbij de huurprijzen van woningen soms wel 120 euro per maand duurder kunnen uitvallen dan nu het geval is boven de markt hangen en dit zal de gewenste doorstroom in de weg staan. Manuel : “ Dit is geen goede ontwikkeling. Hoe de wooncorporaties binnen onze gemeente hiermee om zullen gaan is nog onduidelijk. Dit moet scherp in de gaten gehouden worden .” De tweede spreker van de avond was Maud Verheij van Fokus Wonen. Zij schetste een somber beeld voor wat betreft het mogelijk realiseren van Fokus woningen in de toekomst. Fokus woningen zijn bedoeld voor mensen met een ernstige fysieke beperking die wel in dit type woningen zelfstandig kunnen wonen, met hulp voor de dagelijkse verzorging op afroep. De Fokus woningen zijn voor het gebruik groter van opzet dan een normale woning en dus duurder. De subsidieregeling vanuit het Rijk voor de extra kosten wordt afgeschaft en het bouwen lijkt hierdoor in de knel te komen. Manuel : “Uit het betoog van Maud begreep ik dat er flink gelobbyd zal moeten worden in Den Haag om de beleidsmakers op andere gedachten te brengen.”. Anne – Jo Visser van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting had enige interessante aanbevelingen. Een ervan was het ‘Huren op Maat’; het inkomensafhankelijk huren. Een andere is het aanbieden van koopgarant woningen, waardoor koopwoningen voor een kwart lagere prijs kunnen worden aangeboden. Verder schetste zij een scenario van iemand die van een eengezinswoning naar een kleinere woning wilde verhuizen maar om reden van een hogere huur, van het verhuizen afzag. De SP denkt dat in dit soort gevallen een belangrijke rol voor de woonconsulenten is weggelegd om voor de huurder zonder toch extreme huurprijsvermeerdering, kleiner te gaan wonen. De hekkensluiter van de avond was Elles Dost, Directeur Woonservice Beilen. Zij schetste de situatie in Drenthe en hoe samengewerkt wordt met meerdere woningcorporaties uit de regio. Trots gaf zij aan zich uitsluitend met de kerntaken, het bouwen van huurwoningen, bezig te houden. Manuel : “Dit laatste had ook zo uit de koker van de SP kunnen komen. Het is zaak dat ook hier de wooncorporaties zich echt gaan bezighouden met de kerntaken en zich niet de rol van projectontwikkelaar aanmeten waarbij het al of niet bouwen van betaalbare huurwoningen afhankelijk gemaakt wordt van het realiseren van winstgevende koopwoningen. Het bouwen van huurwoningen moet niet afhankelijk zijn van de bouw van koopwoningen.

Desgevraagd geeft de SP aan dat terug gekeken kan worden op een zinvolle en productieve avond, waarbij vooral goede inzichten zijn gegeven in landelijke ontwikkelingen. Dit ook voor wat betreft de mogelijke oorzaken en consequenties van de stagnerende woningmarkt. De discussie die daarna volgde was vaak gefocust op de rol van Mooiland Maasland als belangrijkste woningcorporatie binnen het Land van Cuijk. “Vele van de aanwezigen willen met de verkregen inzichten nu verder aan de slag op locaal niveau. Voor de SP-Boxmeer is dit sowieso de volgende stap”, besluit Manuel.

U bent hier