h

SP Boxmeer: ‘Geen maatschappelijk draagvlak voor Crematorium Hollesteeg’

16 april 2011

SP Boxmeer: ‘Geen maatschappelijk draagvlak voor Crematorium Hollesteeg’

‘Rapport Crematorium ja / nee’ overhandigd aan B &W van Boxmeer

Op 14 april 2011 heeft SP raadslid Edson Manuel namens SP Boxmeer het rapport “Crematorium in de gemeente Boxmeer ja / nee “ officieel overhandigd aan de Burgemeester van de gemeente Boxmeer. Het Boxmeers college van B & W heeft op 15 juni 2010 besloten in principe medewerking te verlenen aan twee initiatieven om te komen tot de realisatie van een crematorium binnen de gemeente. De locaties bij Uitvaartcentrum Schrijen aan de Hollesteeg ( Boxmeer Noord ) en bij de algemene begraafplaats in Sambeek spelen hierbij een rol.

Het College vindt de ruimtelijke impact van beide plannen op de omgeving minimaal en spreekt daarom geen voorkeur uit voor één van beide bouwlocaties. Ook de knelpunten zoals verkeersafwikkeling, gebiedsontsluiting en parkeerruimte zijn voor beide locaties vergelijkbaar aldus het college. De SP is het daar niet mee eens. Het college van B & W geeft aan dat maatschappelijke acceptatie voor zowel locatie ‘Sambeek’ als locatie ‘Hollesteeg’ een aandachtspunt is. Voor de SP zijn dit belangrijke gegevens geweest om te onderzoeken wat de omwonenden van beide locaties er van vinden.

Onderzoek onder omwonenden

Uit contacten met omwonenden van met name de locatie Hollesteeg is gebleken dat zij zich ernstige zorgen maken over de gevolgen voor hun directe woonomgeving. Edson Manuel: “ Voor de SP was het belangrijk om in een vroeg stadium van de omwonenden van beide locaties te horen hoe zij tegen de plannen aankijken. In januari en februari jl. is geënquêteerd in de omgeving van beide locaties. De bevindingen zijn uitgewerkt. Er zijn conclusies getrokken en aanbevelingen zijn geformuleerd. Dit alles is vervat in een rapport dat op 14 april jl. aan het college van B & W is aangeboden. Het college is met klem verzocht de aanbevelingen ter harte te nemen. “

Locatie Hollesteeg geen optie

Voor het realiseren van een crematorium op locatie Hollesteeg is in de omgeving geen maatschappelijke draagvlak. Manuel: “ Dit is een belangrijk gegeven. Wanneer de bevindingen uit het rapport ook worden getoetst aan de richtlijnen met betrekking tot het realiseren van een crematorium ( bron: Crematoria-online.nl ) dan valt de realisatie op locatie Hollesteeg zonder meer af. Locatie Sambeek voldoet beter aan de richtlijnen.”
Voor het volledig rapport klik hier.

U bent hier