h

Kritisch waken over gevolgen bezuinigen

11 november 2010

Kritisch waken over gevolgen bezuinigen

Bij de begrotingsbehandeling op donderdag 11 november liet SP-fractievoorzitter Winfried Bosters weten dat de grote bezuinigingsoperatie van DRIE miljoen euro ‘geen eenvoudige klus’zijn Iedereen zal naar vermogen, maar het liefst naar draagkracht, zijn steentje moeten bijdragen om de begroting sluitend te krijgen en te houden.” Hij keek meteen al vooruit naar volgend jaar, naar de begroting voor 2012: “Het is nog niet bekend wat er met dit nieuwe kabinet nog meer aan bezuinigingen of lastenverzwaringen op onze gemeente afkomt. Dat het beleid van het kabinet in Den Haag rechts en minder sociaal is dan wij zouden willen is duidelijk. De SP zou andere keuzes hebben gemaakt.”

Voor de gemeente betekent het huidige kabinetsbeleid dat mensen met een laag inkomen sneller met grote schulden of zelfs armoede te maken gaan krijgen, zo gaf Bosters namens de SP aan. “De eerste levensbehoefte kopen gaat voor deze mensen nog net. Maar het gewoon mee kunnen doen in het sociale leven lukt niet meer. Mensen raken snel achterop of in een sociaal isolement. Want in onze consumptiemaatschappij kost ‘gewoon meedoen’ best veel geld.”

De gemeente Boxmeer moet dit jaar ruim 3 miljoen euro bezuinigen. Er wordt 1 miljoen op personeel en organisatie bezuinigd, daar zullen de meeste mensen niet zo veel van merken, maar wel van die 2 miljoen euro die bezuinigd worden op onder andere Leefbaarheid en Welzijn, realisatie en onderhoud van de openbare ruimte en zelfs op Sociale Zaken.

‘Zwakkeren ontzien’

Ondanks deze bezuinigingen wil de SP in Boxmeer ‘de mensen met een laag inkomen ontzien’, zo aldus de SP-fractievoorzitter in zijn algemene beschouwingen op het nieuwe begrotingsjaar. “Zoals we ook in ons coalitieprogramma hebben staan. Armoede moet actief worden tegengegaan en ondersteuning moet geboden worden op basis van maatwerk.”

Leefbaarheid

De voorzieningen in alle woonkernen van onze gemeente dragen bij aan en versterken de leefbaarheid. Deze moeten op een aanvaardbaar peil worden gehouden. “Helaas staat of valt het in stand houden van deze voorzieningen met het geld dat er te besteden is. De SP zal zich samen met de coalitiepartijen steeds inzetten om met het beschikbare geld het maximale te doen voor bijvoorbeeld verenigingen, gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties. De SP vraagt van het college om bij de bezuinigingen samen met alle betrokken partijen naar de meest optimale oplossing te zoeken.”
Dat de dorpsraden door het college nu niet betrokken zijn bij de bezuinigingsoperatie, bijvoorbeeld bij de bibliotheek, vindt de SP een slechte zaak. De SP wil van het college concreet weten. Hoe het dit voortaan wel gaat regelen.

Bezuinigingen

De bezuinigingen bij Biblioplus, de Meander en Radius zijn geen kleinigheid. Bosters: “We moet de komende tijd hierbij kritisch waken. De SP wil halverwege 2011 in een tussentijdse evaluatie worden bijgepraat door het college over de stand van zaken en de effecten hiervan. Bij Biblioplus worden drie vestigingen gesloten. Daar komen vooralsnog alleen schoolcollecties voor terug. Dat vindt de SP te mager. Enkele jaren geleden is er een onderzoek gedaan naar hervormingen bij Biblioplus. Eén van de aanbevelingen was het realiseren van schoolcollecties en leespunten voor alle woonkernen met daarnaast de hoofdvestiging in Boxmeer. De SP heeft hiertoe een motie voorbereid.
Bij de Meander wordt dieper gesneden dan eerder dit jaar is afgesproken. De SP wil weten, waarom dit niet is gecommuniceerd met de raad en hoe deze bezuiniging tot stand is gekomen?

Jeugd

Het jongerenwerk - zeker in Boxmeer - moet beter, zo vindt de SP. Bosters: “Het is ons niet duidelijk of de jongerenwerkers in onze gemeente zich veel onder de jeugd begeven en met de jeugd projecten uitvoeren. In 2008 hebben we als raad al aangedrongen op een betere inzet van de jongerenwerkers, hun activiteit moest meer op straat en minder vanachter het bureau zijn. De SP gaat er vanuit dat het college dit signaal actief en doelgericht oppakt. Wat zijn uw plannen voor Jongerencentrum De Box?”

Economie Werkgelegenheid

Ruim 80 procent van de werkgelegenheid komt voor rekening van het midden- en kleinbedrijf. Grote bedrijven vallen eerder op en krijgen daardoor ook meer aandacht, denk aan de situatie bij Intervet, Nobilon en TNT-post. Het midden- en kleinbedrijf komt minder in beeld.
Daarnaast zijn er ook nog 40 postbodes in onze regio, werkzaam bij TNT-post, die mogelijk met ontslag bedreigd worden. Zoals bekend wil TNT fors gaan reorganiseren, volwaardige banen worden omgezet in lager betaalde flex-functies. De SP maakt zich daar ernstige zorgen over. Mocht het zover komen, wat kan het college dan voor deze 40 mensen betekenen?


LEES HIERONDER DE VOLLEDIGE ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE SP, UITGESPROKEN DOOR FRACTIEVOORZITTER WINFRIED BOSTERS.


Voorzitter,

Wij staan hier bij de eerste begrotingsbehandeling van deze periode. Geen eenvoudige klus. Het is een begroting met veel bezuinigingen.
Iedereen zal naar vermogen (maar het liefst naar draagkracht) zijn of haar steentje bij moeten dragen om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen en te houden.

Het is nog niet bekend wat er nog aan bezuinigingen of lastenverzwaringen op onze gemeente afkomt in 2011 en 2012. Maar dat het beleid van het kabinet in Den Haag rechts en minder sociaal is dan wij zouden willen is duidelijk.
De SP zou andere keuzes hebben gemaakt.

Voor de gemeente betekent het huidige kabinetsbeleid dat mensen met een laag inkomen sneller met grote schulden of armoede te maken gaan krijgen.
De eerste levensbehoefte kopen gaat voor deze mensen nog net. Maar het gewoon mee kunnen doen in het alledaagse leven, lukt niet meer. Mensen raken snel achterop of in een sociaal isolement. Want in onze consumptiemaatschappij kost “het gewoon meedoen” best veel geld.

Als het aan dit kabinet ligt dan gaat de bijstandsmoeder er straks 2000 euro per jaar op achteruit.
Even voor de beeldvorming: dat is ruim twee maandinkomens op jaarbasis. Wat zou er in Nederland gebeuren als van alle werkenden twee maandsalarissen worden afgepakt?
Verder worden er zo’n 30 duizend WSW-banen geschrapt, veel van deze mensen gaan de bijstand in zonder zicht op ander werk.

Dat ik dit aanhaal is niet zonder reden, want de bijstand en de schuldsanering worden door de gemeente betaald. Wat een bezuiniging is voor Den Haag is een lastenverzwaring voor de gemeente.

Ook de gemeente moet dit jaar ruim 3 miljoen euro aan bezuinigingen doorvoeren. Er wordt 1 miljoen op personeel en organisatie bezuinigd, daar zullen de meeste mensen niet zo veel van merken.
Maar wel van de 2 miljoen euro die bezuinigd moeten worden op bijvoorbeeld Milieu, Sociale zaken, Welzijn en leefbaarheid en het onderhoud van onze openbare ruimte.

Ondanks deze bezuinigingen willen we als SP dat in onze gemeente de mensen met een laag inkomen ontzien worden, zoals we in ons coalitieprogramma hebben staan. Armoede moet actief worden tegengegaan en ondersteuning moet geboden worden op basis van maatwerk.

De voorzieningen in de woonkernen van onze gemeente versterken de leefbaarheid. Het in stand houden van deze voorzieningen, staat of valt met het geld dat er te besteden is, helaas.
De SP zal zich samen met de coalitiepartijen steeds inzetten om met het beschikbare geld het maximale te doen voor bijvoorbeeld Verenigingen, gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties .

De SP vraagt van het college om bij de bezuinigingen, samen met alle betrokken partijen te zoeken naar de meest optimale oplossing.
Sluit hierbij niemand uit en houdt de mensen op de hoogte van wat je doet, dat zorgt voor een groter draagvlak en wederzijds begrip.

Dat de dorpsraden door het college niet betrokken zijn bij de gesprekken over de bezuinigingen bij Biblioplus, vinden wij een slechte zaak.
1.) Kan het college ons aangeven hoe zij dit overleg na vandaag op gaan pakken?

Voorzitter, tot zover het algemene gedeelte. We hebben ons beperkt tot de hoofdpunten en zullen dat ook bij de behandeling van de diverse programma’s doen.

1: Welzijn en Leefbaarheid

De voorzieningen in alle kernen van onze gemeente moeten, ondanks de bezuinigingen, op een aanvaardbaar peil gehouden worden.
De functie van accommodaties zoals een gemeenschapshuis, een verenigingsgebouw of een wijkcentrum moeten versterkt worden. Concreet betekent dit voor de SP dat er meer activiteiten onder één dak plaats moeten gaan vinden.

Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor onze gemeente. Juist in deze tijd is het goed om even stil te staan bij wat al deze vrijwilligers voor onze gemeenschap doen en betekenen. We moeten constateren dat er steeds meer werk door steeds minder schouders gedragen wordt.
2.) Wat gaat het college doen om het tij te keren?

Radius, Meander en Biblioplus

De reorganisaties die bij Biblioplus, de Meander en Radius plaats gaan vinden, mede als gevolg van de bezuinigingen, zijn geen kleinigheid.
De SP vindt het daarom niet meer dan logisch dat er de komende tijd steeds kritisch gekeken moet worden naar de effecten van deze bezuinigingen op de mensen die hierdoor direct getroffen worden en de gevolgen die het heeft op de samenleving.
Een tussentijdse evaluatie over de stand van zaken zien we graag tegemoet.
3.) we zullen hiervoor een motie (tussentijdse evaluatie) indienen.

Sport

Sport is en blijft een sociaal en maatschappelijk belangrijke activiteit. Ook sport draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid. Niet alleen onze sportaccommodaties, maar ook alle trap- en speelveldjes moeten in stand gehouden worden. Kinderen moeten de ruimte krijgen om te kunnen bewegen en veilig te spelen.
Vooruitlopend op de nieuwe sportnota wil de SP nú al aangeven dat er meer werk moet worden gemaakt van een bredere deelname aan sport.

Onderwijs en jeugd

In de programmabegroting staat de sluitende jeugdketen genoemd.
De SP weet dat dit een moeilijk onderwerp is. We moeten ervoor waken dat er zich niet teveel instanties met jeugdzorg bezighouden, omdat dit eerder negatief dan positief werkt op de kwaliteit van de jeugdzorg.

Veiligheid en het tegengaan van criminaliteit staat in alle kranten. De laatste tijd worden we bestookt met allerlei brochures hierover van diverse instanties.
Wij willen graag geen woorden maar daden. Een voorbeeld: We horen we de laatste tijd dat niet alleen criminele jeugd uit onze gemeente, maar ook uit de regio in Boxmeer actief is. Deze jongeren houden zich o.a. bezig houden met diefstal, vernieling, drughandel en loverboy activiteiten.
4.) Wat doet het college om dit tegen te gaan?

De wachtlijst in de jeugdzorg blijft een punt van aandacht, de langste wachttijd bedraagt meer dan 9 weken. Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn voor de SP onacceptabel. Blijkbaar heeft de provincie dit niet goed onder controle.
De SP doet een beroep op het college om onze zorg over te brengen aan de provincie.

Het jongerenwerk heeft al lange tijd onze aandacht. Dit moet beter ondersteund gaan worden. Het is ons niet duidelijk of de jongerenwerkers in onze gemeente zich veel onder de jeugd begeven en met de jeugd projecten uitvoeren. In 2008 hebben we als raad al aangedrongen op een betere inzet van de jongerenwerkers, hun activiteit moest meer op straat en minder vanachter het bureau zijn. De SP gaat er vanuit dat het college dit signaal actief en doelgericht oppakt.
5.) Wat zijn uw plannen voor Jongerencentrum De Box?

Onderwijs

We hebben gekozen voor het verruimen van het aantal scholen en opleidingen in onze gemeente. Naast de brede school en de bijzondere basisscholen, komt er een nieuw ROC op Sterckwijck en een onderwijsplein waar het Elzendaalcollege, Metameer en het Praktijk Onderwijs Boxmeer hun plek gaan krijgen. De SP heeft zich hier vele jaren voor ingezet. We zijn dan ook trots dat het gerealiseerd wordt.

Leerlingenvervoer

De kosten van het leerlingenvervoer moeten worden teruggedrongen.
Voor het leerlingenvervoer willen we samen met onze coalitiepartijen dat de kosten beheersbaar blijven door het juist hanteren van de regels, tegelijkertijd moet het leveren van maatwerk mogelijk zijn.

Radius

Bij radius zal een nieuw takenpakket afgenomen gaan worden. Volgens Radius kunnen zij niet voor het nieuwe budget leveren wat de gemeente verlangt. Bijvoorbeeld, De voorziening tafeltje dekje komt volgens Radius in gevaar.
6.) Deelt het college die mening.?

Biblioplus

Bij Biblioplus worden drie vestigingen gesloten en daar komen vooralsnog alleen schoolcollecties voor terug. Dat vindt de SP te mager. Enkele jaren geleden is er een onderzoek gedaan naar hervormingen bij Biblioplus. Eén van de aanbevelingen was het realiseren van schoolcollecties en leespunten voor alle woonkernen met daarnaast de hoofdvestiging in Boxmeer. In het kader van het verbeteren van de leefbaarheid in de kernen, vinden wij dat een goede zaak.
10.) We zullen hiervoor een gezamenlijke een motie indienen.

Meander

Bij de Meander wordt dieper gesneden dan wat er bij de kadernota afgesproken was, dit vinden wij vreemd. (75.000+89.000?)
7.) waarom is dit niet gecommuniceerd met de raad?
8.) hoe is deze bezuiniging tot stand gekomen?

9.) De SP zal een motie indienen over het evalueren van de stand van zaken van de bezuinigingen bij Radius, De Meander en Biblioplus.

2: Sociale zaken

Het overhevelen van het AWBZ maatwerkpakket naar de WMO is in volle gang.
En het is niet het enige wat vanuit Den Haag over de schutting van de gemeente gegooid wordt. De gemeente krijgt meer taken en meer onkosten met naar verhouding minder geld.
De korting op het gemeentefonds zal in 2012 misschien iets lager uitvallen. Maar de taak- en lastenverzwaringen zullen hoger zijn dan eerder werd verwacht.
11.) Wat betekenen de wijzigingen in de AWBZ voor de zorgboerderijen, De Parasol dagbesteding, en voor patiënten die nog thuis wonen?

In 2008 is de Wet investering jongeren (de wet WIJ) ingevoerd.
De bedoeling van de wet is om jongeren onder de 27 jaar te stimuleren een diploma te halen of te gaan werken.
12.) Heeft deze wet in haar functie vervult en wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar in onze gemeente?

4: Ruimtelijke ordening en economie

De Health Campus die op Sterckwijck in ontwikkeling is, zal onze gemeente nog beter op de provinciale en de regionale kaart zetten.
Het college gaf aan dat ongeveer 120 bedrijven een aanvraag voor vestiging op Sterckwijck hebben ingediend,
13.) Kunt u aangeven hoe concreet deze aanvragen zijn?

Het beleid om tot duurzame en hoogwaardige bedrijventerreinen te komen moet worden voortgezet. Ruimte is schaars, daarom moeten bestaande bedrijventerreinen opgeknapt worden, voordat nieuwe terreinen worden bebouwd. Dat is overigens ook de mening van de Provincie.

Ruim 80% van de werkgelegenheid komt voor rekening van het midden- en kleinbedrijf. Grote bedrijven vallen eerder op en krijgen daardoor ook meer aandacht, denk aan de situatie bij Intervet, Nobilon en TNT-post. Het midden- en kleinbedrijf komt minder in beeld.
14.) Kan de wethouder ons aangeven wat de gemeente doet om de positie van het midden en klein bedrijf verder te versterken ook ten aanzien van de werkgelegenheid.?

Daarnaast zijn er ook nog 40 postbodes in onze regio, werkzaam bij TNT-post, die mogelijk met ontslag bedreigd worden. Zoals bekend wil TNT fors gaan reorganiseren, volwaardige banen worden omgezet in lager betaalde flex-functies. De SP maakt zich daar ernstige zorgen over en hoopt dat dit niet zover komt.
15.) Als het zover mocht komen, wat kan het college dan voor deze 40 mensen betekenen?

Woningbouw

Het aantal inwoners in onze gemeente groeit niet of nauwelijks.
In onze strategische visie hebben we vastgelegd dat we tegen de krimp in willen groeien. Mede door het tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen stagneert de groei.
We zullen hard moeten werken om het woningtekort weg te werken en de bevolkingskrimp om te zetten in een groei. Er is kortgeleden een nieuw volkshuisvestingsplan vastgesteld, het college kan dus aan de slag.

Verkrotting in het centrum van Boxmeer is al lange tijd een doorn in het oog van heel veel mensen. Het slopen van deze panden is blijkbaar geen optie voor de huidige eigenaren, jammer. Ze zouden heel veel mensen in Boxmeer een groot plezier doen met het platgooien van de bouwvallen.
De gemeente geeft hierin zeker het goede voorbeeld, door direct oude panden te slopen. Misschien wordt dat signaal door anderen niet goed begrepen.
Nu de wet kraken en leegstand in werking is getreden hebben we misschien toch nog een goed middel in handen om sloop af te dwingen. De wet heeft als doel om kraken en leegstand integraal aan te pakken. Het kraken wordt verboden, maar tegelijkertijd moet leegstand worden aangepakt. De SP is van mening dat het aanpakken van leegstand ingezet moet worden om tot sloop van de vervallen panden te komen.
16.) Graag horen wij van het college of zij deze mening met ons delen.

Dankzij de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening en de grondexploitatiewet heeft de gemeente een goed instrument in de hand om kosten door te berekenen.
Het gaat om de kosten die verband houden met de betreffende woningbouwprojecten. Bijvoorbeeld kosten voor het bouwrijp maken van de grond, aanleggen van groen, wegen, riolering etc.
De SP vindt dan ook we deze wettelijke mogelijkheden volledig moeten benutten.

6: Milieu, Realisatie Mobiliteit

We missen in onze gemeente een concreet duurzaamheidsbeleid. Tijdens het duurzaamheidsdebat is aangegeven dat we ons beperken tot bewustwordings-acties. We volgen hiermee het rijksbeleid. De SP zou graag meer willen. Nederland loopt al ver achter op dit gebied in vergelijking met Duitsland, België en Denemarken. Daar is het gebruik zonne-energie, windenergie e.d. al veel verder ontwikkeld.
De SP zou het een hele goede zaak vinden als ook onze gemeente stappen gaat ondernemen om tot een vooruitstrevend duurzaamheidsbeleid te komen.
17.) we komen hier met een motie.

De LOG gebieden

Het is goed dat de LOG gebieden in Rijkevoort op een laag pitje worden gezet. Eenzelfde beleid voor Overloon kan op onze steun rekenen.
Nieuwe initiatieven in onze LOG’s moeten getoetst op Volksgezondheid, dierwelzijn en de ontwikkeling van duurzame veeteelt.

Openbaar groen

Voor het onderhoud van wegen, het openbaar groen, riolering en openbare verlichting is minder gereserveerd in deze begroting. De SP vindt het daarom belangrijk dat het geld waar mogelijk nog efficiënter ingezet zal te worden. Dit kan door middel van toepassing van het Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR).
Voor de SP blijft degelijkheid, veiligheid en het verzorgd uitzien van onze leefomgeving voorop staan.
18.) Wanneer mag de raad een uitgewerkt plan hiertoe tegemoet zien?

Fietsers

Afgelopen jaren is er flink gewerkt aan meer en betere fietsenstallingen. Echter het probleem van het tekort aan fietsrekken is nog niet helemaal verholpen.
19.) Hoe staat het met de uitbreiding van de stallingen bij het NS-station in Boxmeer en Vierlingsbeek?

Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme zijn belangrijk in onze gemeente.
Het zorgt voor werkgelegenheid en ondernemers en gemeente varen er wel bij.
De reeds aanwezige en nog te ontwikkelen toeristische activiteiten in Overloon en in de rest van onze gemeente moeten gestimuleerd worden.
Echter niet te koste van alles. Het Maasheggengebied, een zeer waardevol natuurgebied en uniek in Europa, kan hierbij een belangrijke rol spelen voor de toerist die op zoek is naar rust en mooie natuur. De SP vindt dat de natuur- en landschapswaarden niet onnodig of onherstelbaar beschadigd mogen worden. De SP pleit ook voor behoud en het verbeteren van de EHS gebieden en de groene hoofdstructuur in onze gemeente. Wij vragen daarom aan het college om het gemeentelijk natuurbeleid, dat erop gericht is om onze natuurgebieden uit te breiden en te versterken, ongewijzigd voort te zetten.

8: Bedrijfsbureau ruimte

De SP onderschrijft het streven van het college om aan actieve grondpolitiek te doen. Waar voorheen alleen gekocht werd naar behoefte, wordt nu vaker grond aangekocht met het oog op toekomstige ontwikkelingen.
Is de wethouder van plan om grond te gaan onteigenen voor woningbouw op de Maasbroekse blokken.
20.) Graag uw reactie hierop?

10: Financiën

In de begroting staan een aantal investeringen genoemd waarvoor nog geen raadsvoorstel is gemaakt, de SP is niet van plan om deze bedragen autoriseren.
21.) We dienen hiertoe een gezamenlijk amendement in.

We hebben te weinig inzicht welke risico’s grote investeringen met zich meebrengen.
Een goed risicomanagement bij de investeringen zoals het college voorstelt juichen we toe.

11: Bestuursondersteuning en communicatie

Communicatie
De ambities zijn hoog. De gemeente wil een transparante, betrokken en betrouwbare partner zijn. De SP is van mening dat het bestuur hard werkt aan een klantgerichte organisatie.
De SP pleit voor frequent onderzoek waarbij beleid wordt ontwikkeld om de kwaliteit van de dienstverlening op nivo te houden.

12: Griffie

Bij de griffie zijn al bezuinigingsvoorstellen gedaan, bij elkaar ruim 27.000 euro.
Voor de volgende bezuinigingsronde kunnen wat de SP betreft de raadsvergoedingen en fractiebudgetten omlaag.
Een verlaging van 100 euro per maand op de raadsvergoedingen geeft al een jaarlijkse bezuiniging van 25.200,00 euro.

Voorzitter, hiermee zijn we aangekomen bij het einde van de algemene beschouwingen van de SP. We zien de beantwoording van onze vragen met belangstelling tegemoet.

U bent hier