h

SP: ‘Crisis hakt er ook bij gezond Boxmeer fors in’

4 juli 2010

SP: ‘Crisis hakt er ook bij gezond Boxmeer fors in’

Boxmeer – De komende maanden zal er in de gemeenteraad veel gesproken en besloten worden over waar en hoe er bezuinigd moet worden. Met de nadruk op ‘moeten’ omdat de inkomsten van de gemeente niet stijgen maar fors teruglopen. Vooral als gevolg van de (aanstaande) landelijke bezuinigingen.
In 2009 heeft de SP nog ingestemd met een aantal forse investeringen op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en woningbouw, omdat je naar onze mening in crisistijd moet zorgen voor het in stand houden van belangrijke sociaal-economische ontwikkelingen.
SP Fractievoorzitter Winfried Bosters “Maar de komende jaren moeten we ruim 5 miljoen euro bezuinigen.”

Niet eenvoudig

“Dat is geen eenvoudige opgave”, vervolgt Bosters. “Zeker niet voor een gemeente die een goed sociaal beleid en goede algemene voorzieningen hoog in het vaandel heeft staan. Want daar vallen vaak de eerste harde klappen.”
Voor de SP zijn uit het grote scala aan bezuinigingen een aantal speerpunten:

1.

De minst draagkrachtige inwoners van onze gemeente maximaal ontzien;

2.

Sport blijven stimuleren;

3.

De gemeentelijke organisatie kritisch doorlichten;

4.

Bekijken welke WMO voorzieningen inkomensafhankelijk zijn te maken;

5.

Economisch verantwoord blijven investeren in onderwijs, woningbouw en economie.

6.

Werken aan één centrale bibliotheek in Boxmeer en in de andere woonkernen een goede bibliotheekvoorziening.

7.

Waar mogelijk subsidieregelingen heroverwegen.

Bezuinigingen

De bezuinigingen die de gemeente opgelegd krijgt bestaat is tweeledig, het teruglopen van het gemeentefonds (het geld dat we als gemeente krijgen vanuit Den Haag) en het toenemen van het aantalgemeentelijke taken. Voor Boxmeer zorgt het gemeentefonds voor ca. 70% van de de totale inkomsten. Daarnaast neemt ook het aantal gemeentelijke taken steeds verder toe doordat provincie en het rijk eigen taken doorschuiven naar de gemeente toe. Omdat het rijk vindt dat de gemeente hetzelfde werk goedkoper moet kunnen uitvoeren, zal de gemeente daarvoor minder (rijks)geld krijgen en zelf desgewenst maar geld moeten bijpassen.

Op de rem

SP-fractievoorzitter: “De bezuinigingen bestaan nu nog uit het bevriezen van de jaarlijkse groei van het gemeentefonds. Normaal gesproken stijgt het gemeentefonds ieder jaar met zo’n 3 procent. Dit in verband met kostenstijgingen. Zeg maar een soort koopkrachtbehoud. Na 2012 neemt de rijksuitkering uit het gemeentefonds zelfs af. De gemeente moet dus fors op de financiële rem trappen om het ontstaan van tekorten tegen te gaan.”
Naast bezuinigingen op het gemeentefonds zullen er ook bezuinigingen plaatsvinden op de zogenoemde doeluitkeringen van het rijk, dit zijn uitkeringen voor ‘een bepaald doel’. Meestal gaat het hier om geld voor zaken op het gebied van bijvoorbeeld zorg of welzijn, maar ook sociale zaken. Bosters: “De mensen die hiervan afhankelijk zijn, zullen dat gaan merken. Maar helaas kunnen we daar als gemeente nagenoeg niets aan veranderen.”

Uw mening

In de komende maanden vindt er in de gemeenteraad en onder de inwoners een stellingendebat plaats. Mede aan de hand daarvan worden concrete bezuinigingsvoorstellen gedaan. De SP hoort zoals altijd graag de mening van de mensen, hoe denkt u dat er bezuinigd moet gaan worden? Waarop juist wel of juist niet?. U kun dit doen via e-mail boxmeer@sp.nl of via telefoon van SP raadslid Theo Weenink 06-29375568.

U bent hier