h

Raadsbrede steun voor amendement SP-fractie

27 december 2008

Raadsbrede steun voor amendement SP-fractie

‘Integratie allochtoon van
twee kanten benaderen’

BOXMEER – Integratie van allochtonen in de Boxmeerse samenleving moet van twee kanten worden benaderd. Niet alleen vanuit het gezichtspunt van de allochtoon in de trant van ‘geef ze maar een ruimte waarin ze activiteiten kunnen organiseren en dan komt het wel goed met die integratie’. Dát is te makkelijk gedacht door het college.

Vandaar dat SP-raadslid Sohela Hosseini in de raadsvergadering van december namens haar fractie met een amendement kwam om het gemeentelijk beleid aan te scherpen. Zij kreeg hiervoor raadsbreed steun.

BOXMEER – Integratie van allochtonen in de Boxmeerse samenleving moet van twee kanten worden benaderd. Niet alleen vanuit het gezichtspunt van de allochtoon in de trant van ‘geef ze maar een ruimte waarin ze activiteiten kunnen organiseren en dan komt het wel goed met die integratie’. Dát is te makkelijk gedacht door het college. Vandaar dat SP-raadslid Sohela Hosseini in de raadsvergadering van december namens haar fractie met een amendement kwam om het gemeentelijk beleid aan te scherpen. Zij kreeg hiervoor raadsbreed steun.

In een Integratienota moet het integratiebeleid worden omschreven. Althans, dat zou zo moeten zijn. Juist daarop heeft de SP nogal wat opmerkingen. Er worden veel feiten weergegeven en problemen gesignaleerd, maar er wordt geen beleid geformuleerd. Het amendement om het beleid aan te passen bestrijkt een viertal terreinen.

Tweezijdig

Essentieel is de tweezijdige benadering bij het willen en kunnen deelnemen aan de Boxmeerse samenleving. Daarnaast wordt de subsidie voor eigen ruimten voor de allochtone organisaties in de komende drie jaar afgebouwd, waarna allochtone organisaties ruimten moeten huren in reguliere Boxmeerse accommodaties, zoals sociaal-cultureel centrum de Weijer of buurthuis de Driewiek in Boxmeer-Noord.
Ten derde moet voortaan per (integratie)activiteit een subsidieaanvraag ingediend worden, die door het college van b en w wordt beoordeeld voor toekenning van financiële middelen. Tenslotte dient de afdeling Inburgering handhavend op te treden als een inburgeraar weigert om mee te werken aan een inburgeringtraject.

Niets aan de hand?

Volgens SP-raadslid Sohela Hosseini is het stuk ‘blijkbaar’ geschreven omdat het volgens de wet moet, maar is er door de gemeente onvoldoende nagedacht over de vraag, hoe inburgering in onze gemeente vormgegeven en geleid moet worden. “Als je in een nota constateert dat er soms groepsvorming plaatsvindt bij leerlingen in het middelbaar en beroepsonderwijs, en als je constateert dat maar liefst 43 procent van de allochtonen werkloos is en als je vaststelt dat er taalproblemen zijn bij allochtone ouderen, dan kun je toch niet concluderen dat er niets aan de hand is in Boxmeer?”

Leren van elkaar

Bij de integratie van nieuwkomers in de Boxmeerse samenleving kan het volgens Hosseini niet anders dan dat de tweezijdige benadering een belangrijke plaats inneemt. “Allochtone organisaties moeten bij hun activiteiten onder andere de doelstelling hebben om verschillende culturen met elkaar in contact te brengen, en te emanciperen en te participeren in de Boxmeerse samenleving. Op die manier leren we van elkaar en dat bevordert de intergratie.”

U bent hier